پای درس استاد ,

چند نامه، فنلون چند نامه، فنلون این کتاب یک قرن و نیم پر فروش ترین کتاب و دوست داشتنی ترین کتاب به زبان فرانسوی بود . یکشنبه سی و یکم مرداد ۹۵ ارزش حیات 2 ارزش حیات 2 جوان مغرور، به جوانی چنین می اندیشید که پیر خارکش در عمر خود طعم آسایش نچشیده و معنی عزت و بزرگی را نفهمیده. پنج شنبه بیست و هشتم مرداد ۹۵ ارزش حیات1 ارزش حیات1 در متون ادبیات کهن فارسی از این گونه سیما و رفتار و گفتار مردم. عادی و به ظاهر فرودست جامعه بسیار منعکس شده است. پنج شنبه بیست و هشتم مرداد ۹۵ صفات متقین 7 صفات متقین 7 بسا شیران شکاری را که طمع شکار کرده است ،بسا عقلها را که طمع از تدبیر باز داشته است. پنج شنبه بیست و هشتم مرداد ۹۵ صفات متقین 6 صفات متقین 6 آنان( متقین) را دیوانه خوانند ،ولی آنان دیوانه نیستند ،بلکه امر بزرگی ( شهود حق و عظمت الهی)_ دل هایشان را غرق در حیرت نموده است. پنج شنبه بیست و هشتم مرداد ۹۵ صفات متقین 5 صفات متقین 5 چون به آیات رحمت رسند ، بدان دل سپرند ودر آن طمع بسته و مشتاقانه به آن نظر کنند پنج شنبه بیست و هشتم مرداد ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب